aktualizováno: 16.10.2018 15:46:31

Vítejte na našich stránkách.

PŘIHLÁŠKA STROJNÍKA

Holec Jindrich 

IHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ODBORNÉ ZKOUŠCE

OBSLUHY STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ 

 

A. OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Jméno a příjmení ............................................................... Rodné číslo ......................................................................

Datum a místo narození.......................................................Telefon..............................................................................

Trvalé bydliště .............................................................................................PSČ............................................................................................................

Číslo a série OP.................................................Vydal................................Dne............................................................................................................

Číslo a série ŘP ................................. Skupina .................. Vydal.......................................Dne.................................

Přihlašuji se na odbornou zkoušku pro obsluhu:

Stroj (skupina).................................................................... s pohonem ......................................................................

Stroj (skupina) ................................................................... s pohonem ......................................................................

 Prohlašuji, že mi není soudem zakázána obsluha stavebních strojů a souhlasím s evidencí osobních dat

v databance zřizovatele „Průkazu strojníka“.


V ................................................... dne ............................................ Podpis uchazeče .............................................

B. POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI *
Potvrzuji, že uchazeč je tělesně i duševně schopný obsluhovat na přihlášce uvedený stroje.

V ................................................................. dne .......................................... Podpis lékaře .......................................

C. PRAKTICKÝ VÝCVIK / POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE

Potvrzuji, že jsem úspěšně absolvoval v termínu od ......... do ........ předepsanou předběžnou praxi na stroji

Skupina (druh podvozku) .................................................... typ stroje ........................................................................

Skupina (druh podvozku)......................................................................... typ stroje ...................................................................................................

Odpracovaný počet hodin pod dozorem školitele.................................

V ...................................... dne ............................... Razítko a podpis odp. pracovníka organizace nebo OSVČ

D. TEORETICKÉ ŠKOLENÍ / POTVRZENÍ ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA

Potvrzujeme, že uchazeč úspěšně absolvoval v termínu od ............. do ............. odborné školení pro obsluhu požadovaných

strojů v rozsahu
- základní školení v po
čtu ........................ vyučovacích hodin

- pokračovací školení v počtu ................... vyučovacích hodin


V ...................................... dne ...................... Razítko a podpis odp. pracovníka školícího střediska

Uchazeč u zkoušky předloží platné osobní doklady uvedené v bodě A a odevzdá jednu fotografii o rozměrech 3 x 4 cm.
* Potvrzení nesmí být starší jak 3 m
ěsíce ke dni podání přihlášky.

Byl jsem seznámen dle zákona 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů.

 

TOPlist